มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511211   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651121101 นางสาวอินทิรา ก่อเฮง     
2   651121102 นางสาวมนัสนันท์ เพชรกำแหง     
3   651121103 นางสาววีรดา มีใจดี     
4   651121104 นางสาวเตชินี ก้อนแก้ว     
5   651121105 นางสาวจริยาภรณ์ สดสะอาด     
6   651121106 นางสาวปภาวรินทร์ ราชคำ     
7   651121107 นายบูรชัย สนิท     
8   651121108 นายภัคพล ทองคำ     
9   651121109 นายภูธเนศ กันเอี้ยง     
10   651121110 นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรือง     
11   651121111 นายอรรถนนท์ ดอยรัตน์     
12   651121112 นางสาวณัฐชลิฎา นาสี     
13   651121113 นายวิชิตชัย วงค์ทันยกรรม     
14   651121115 นางสาวนภัสสร สุขทรัพย์     
15   651121116 นายพลวัฒน์ ลำดับ     
16   651121117 นายอนุทัศน์ นนทศรี     
17   651121118 นางสาวรัชนีวรรณ มีน้อย     
18   651121120 นายเอกชัย แซ่ท้าว     
19   651121122 นางสาวอดิศา สุนทรยิ้ม     
20   651121123 นางสาวเกศราภรณ์ ติ๊บบุ่ง     
21   651121124 นายพัสสน มากกุญชร     
22   651121125 นางสาวอาภัสรา วนาเฉลิมดง     
23   651121126 นางสาวพรพิมล ประจวบทรัพย์