มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511212   สาขาวิชา ภาษาไทย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651121201 นางสาวอภิสรา ธูปหอม     
2   651121202 นางสาววิชญาพร พิกุล     
3   651121203 นางสาวจุฬาลักษณ์ คำภิรานนท์     
4   651121204 นางสาวอรณัส กลิ่นหอม     
5   651121205 นางสาวพิชญ์ชา ภูลา     
6   651121206 นางสาวกัลยา ชูเชิด     
7   651121207 นางสาวประภัสสร บัวบาน     
8   651121208 นางสาววราพร สอนแก้ว     
9   651121209 นางสาวมณีรัตน์ อ่อนจันทร์     
10   651121210 นางสาวกรดา มิ่งขวัญ     
11   651121212 นางสาวจิราพัชร์ พลบำรุง     
12   651121213 นางสาวสุดารัตน์ พาลี     
13   651121214 นางสาวกนกวรรณ จุลพันธ์     
14   651121215 นางสาวปวีณา อนันตศิริ     
15   651121216 นายธีรเจต เพชรเอี่ยม     
16   651121217 นางสาวตันหยง เต่าโพรง     
17   651121218 นางสาวจุฬารัตน์ ตรีทัพ     
18   651121221 นางสาวนิภาพร ปิ่นไชยศ     
19   651121222 นางสาวน้ำทิพย์ สุขดี     
20   651121223 นางสาวพรลภัส เงินคง     
21   651121225 นางสาวนฤมล สุขนอก     
22   651121226 นางสาวจิตรานุช แซ่เล่า     
23   651121227 นางสาวอรุณรัตน์ สุกสด     
24   651121228 นางสาวกมลวรรณ อ่อนจิ๋ว     
25   651121229 นายสิริศิลป์ มงคลทิพย์     
26   651121230 นางสาวสุภารัตน์ ชังชั่ว     
27   651121231 นางสาวขนิษฐา แซ่ตัน     
28   651121232 นางสาวพัชรา ปินะกาโพธิ์     
29   651121233 นางสาวปาริฉัตร ทองคำแท้