มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511213   สาขาวิชา ภาษาไทย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651121301 นางสาวจินตนา มาลำปาง     
2   651121302 นางสาวจันทิมา บัวผัน     
3   651121303 นางสาวฐิตาภา วาทา     
4   651121304 นางสาวมลินี วนานลินี     
5   651121305 นางสาวไพลิน มีเรือง     
6   651121306 นางสาวธนพร ขันทอง     
7   651121307 นางสาวอรอินทุ์ นะวะศรี     
8   651121308 นางสาวจินตภา ฉิมพลี     
9   651121309 นางสาวบัณฑิตา โตสิน     
10   651121311 นายวีรภัทร ใจหล้า     
11   651121312 นางสาวธัญพิชชา วงศ์ขมิ้น     
12   651121314 นางสาวอรุณกมล อินทนู     
13   651121315 นายอิงคพงศ์ มูลสัน     
14   651121318 นายณชพัฒน์ แจ่มใส     
15   651121319 นายกานต์ณพัฒน์ ต่วนเย็น     
16   651121320 นายมนตรี ภัสสรวิสิฐ     
17   651121321 นางสาวสาวิตรี ลีศรี     
18   651121322 นางสาวบุษญา ยศงาม     
19   651121323 นางสาวจิรนันท์ เจนจบ     
20   651121324 นางสาวศศิธร ก่ำเกิด     
21   651121325 นางสาวรุ่งทิวา จำเนียรหล้า     
22   651121326 นางสาวญาดานันท์ พุดลา     
23   651121327 นางสาวจุฬารัตน์ จันทรา     
24   651121328 นายสิทธิพร คำทอง     
25   651121329 นางสาววรดา -     
26   651121330 นางสาวสุดารัตน์ สามงามเหล็ก     
27   651121331 นางสาวกัลยรัตน์ ไตรรัตนกุล