มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511214   สาขาวิชา การประถมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651121402 นางสาวอารียา วิสาจันทร์     
2   651121403 นางสาวภัทรมน หมวกสังข์     
3   651121404 นางสาวสุธิดา -     
4   651121405 นายกำพล จาริกคีรี     
5   651121406 นางสาวธิดาชัย ชุ่มมั่น     
6   651121407 นางสาวกุลรณัฐ เครื่องต้น     
7   651121408 นางสาวสุพัตรา สมคิด     
8   651121409 นางสาวญาดาวดี ดอนภิรมย์     
9   651121410 นางสาวกนกวรรณ ขุนภักดิ์นา     
10   651121411 นางสาวนฤมล เสือลออ     
11   651121412 นางสาวณิชกุล ประทีปทอง     
12   651121413 นางสาวอรวรรณ เมาะราษี     
13   651121414 นางสาวพรชนิตว์ ไชยเลิศ     
14   651121415 นางสาวจิรัชญา อินทฉิม     
15   651121416 นางสาวพิมพ์วิภา เทพคุณ     
16   651121417 นายพรพิพัฒน์ แซ่ยั้ง     
17   651121418 นางสาวนรารัตน์ บุญส่ง     
18   651121419 นางสาวเพ็ญนภา อุดมบารมีอนันต์     
19   651121420 นางสาวลักษมณ บุญเพ็ง     
20   651121421 นายสุวรรณรักษ์ นุสนธิ์     
21   651121422 นางสาวศิริวิมล เกตุแก้ว     
22   651121423 นางสาวจิราพัชร อ่างมณี     
23   651121424 นายฉัตรมงคล ทับเกลี้ยง     
24   651121425 นางสาวธิดาวรรณ์ กลกลาง     
25   651121426 นางสาวเกษรินทร์ มโนมัย     
26   651121427 นางสาวเพียงขวัญ ศรีกีรติการ     
27   651121428 นางสาวรุ่งพิรุณ แก้ววงษ์หิว     
28   651121430 นางสาวกัญญาณัฐ ณรงค์ศักดิ์     
29   651121431 นางสาวธิดานุช ทิน้อย     
30   651121432 นายปัญญพัฒน์ ช่างหล่อ