มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511215   สาขาวิชา การประถมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651121501 นางสาวนิศารัตน์ วิมล     
2   651121502 นายเกรียงไกร แจ้งพร้อม     
3   651121503 นางสาวดวงกมล พนาก่อเงิน     
4   651121504 นางสาวกันยา บรรพตอนุรักษ์     
5   651121505 นางสาวนัชชา ศรีชมภู     
6   651121506 นางสาวนงนุช อาภากมล     
7   651121507 นางสาวสายบัว ชัยบุญสมจิต     
8   651121508 นางสาววิไลวรรณ เหลือสุขโสภณ     
9   651121509 นางสาวเบญจวรรณ นิลบุรี     
10   651121510 นางสาววรินรำไพ พงศ์พูนภัสสร     
11   651121512 นางสาวสุธิดา ราชประดิษฐ     
12   651121513 นางสาวสุพรรษา หงษ์ยนต์     
13   651121514 นางสาวรวิสรา กล่อมรักษา     
14   651121515 นางสาวจีรพันธ์ ใจแก้วทิ     
15   651121516 นางสาวจริยา ติวิยัง     
16   651121517 นางสาวชาลิสา กรตุ้ม     
17   651121518 นางสาวทักษพร ทาณรงค์     
18   651121519 นางสาวพลอย พนวาสากุล     
19   651121520 นางสาวมาลี แซ่ย้าง     
20   651121521 นางสาวสุดารัตน์ กลิ่นเทียน     
21   651121522 นางสาวดรุณี อาชาวินัย     
22   651121523 นางสาวนิตยา ไพรพิริยา     
23   651121524 นายสัมพันธ์ พนาคีรีสกุล     
24   651121525 นางสาวกรองทอง คงคาทองผกา     
25   651121526 นางสาวกัณฐิกา ตูมขาม     
26   651121527 นางสาวดาวเรือง -     
27   651121528 นางสาวนุษบา ธวัชชัยพันธ์     
28   651121529 นายพิยุทธ วนาสงบสุข     
29   651121530 นางสาวตรีทิพย์ สุจาริยาชีพ