มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511216   สาขาวิชา เคมี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651121601 นางสาววราลี เนตรทิพย์     
2   651121602 นางสาวเบญจมินทร์ ทับจาต     
3   651121603 นายณัฐิวุฒิ หิรัญโกย     
4   651121604 นางสาวอภิชญา วงศ์ใหญ่     
5   651121605 นางสาวทิพวรรณ สุขเกิด     
6   651121606 นางสาวจุฑามาศ จูมาศ     
7   651121607 นางสาวปรางฉาย รักใจ     
8   651121609 นางสาวเกวลิน รุกขชาติ     
9   651121610 นางสาวมุทิตา สีชัย