มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511217   สาขาวิชา ฟิสิกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651121701 นางสาวบุษริน เมืองใจ     
2   651121702 นางสาวกัญญารัตน์ ใจอ้าย     
3   651121703 นางสาวมะลิวัลย์ ทิพวงษ์     
4   651121704 นายพรชัย มาลาไธสง     
5   651121705 นางสาววริศรา ศิริมาศกูล