มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511218   สาขาวิชา ชีววิทยา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651121801 นางสาวชื่นกมล บุญหลง     
2   651121804 นางสาวนภัสวรรณ โกธรรม     
3   651121805 นายวัชรพล ยารังษี     
4   651121806 นางสาววีรดา มั่นระวัง     
5   651121807 นางสาวตุลยตา ศรีวงษ์     
6   651121808 นางสาววิรัญญา อยู่ภู่     
7   651121809 นางสาวอรพิมล บุญแสงทอง     
8   651121810 นางสาวพลอยไพลิน พงพาน