มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511219   สาขาวิชา ดนตรีศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651121901 นางสาวนิตยา ขำขจร     
2   651121902 นายขวัญ คำมั่น     
3   651121903 นางสาวจรัสนภา พจนพาที     
4   651121904 นายทรงพล แก้วแดง     
5   651121905 นางสาวจิตตราภร แซ่เตีย     
6   651121906 นายกายสิทธิ์ กำแพงติ๊บ     
7   651121907 นายมนตรี ผิวพิมดี     
8   651121908 นายพัทธดนย์ มะยมหิน     
9   651121909 นายธนภัทร แสนชาติ     
10   651121911 นายนิธิภัทร์ นาคทอง     
11   651121912 นายอรรฐพร ภู่สุวรรณ     
12   651121913 นางสาวสุนิษา เรืองศรี     
13   651121914 นายกรพิทักษ์ ใจแสน     
14   651121915 นายวรเมธ จินา