มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511220   สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651122001 นางสาวนภาลัย ทรงศรีพนา