มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511221   สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651122102 นายพนธกร ประเสริฐสิทธิ์     
2   651122103 นายนิพิฐพนธ์ วนาวงศกร     
3   651122104 นายรวิชญ์ อุ่นเมือง     
4   651122105 นายประโยชน์ มาพบสาละวิน