มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511222   สาขาวิชา ศิลปศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651122201 นางสาวเบญจมาศ คีรีไกรศรี     
2   651122202 นางสาวกมลพรรณ เต็มวัน     
3   651122203 นางสาวเขมจิรา พรมทองพันธ์     
4   651122204 นางสาวนันทนัช อักษรกิ่ง     
5   651122205 นายพัฒนา โกมา     
6   651122206 นายธีรพงศ์ ศรีเคลือบ     
7   651122207 นางสาววิรดา นนท์ท้าว     
8   651122208 นายศุภฤกษ์ แสงจันทร์     
9   651122209 นางสาวโชติกา แป้นสุกใส     
10   651122210 นายพีระพัทร ลายทอง     
11   651122211 นายโสภณ พ่วงอาษา