มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6512201   สาขาวิชา ภาษาไทย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651220101 นางสาวสุภาวิดา พรหมชาติ     
2   651220102 นางสาววิลาวรรณ อ่อนฤทธิ์     
3   651220103 นางสาวกัญจนา เกษตรานุภาพ     
4   651220104 นางสาวชฎาพร วนาสุวรรณกิจ     
5   651220105 นางสาวอลิชา กรณีย์     
6   651220106 นางสาวกัญญารัตน์ กิติราช     
7   651220107 นางสาวจรรยพร กลิ่นบัว     
8   651220108 นางสาวสุพรรณษา อ่วมสถิตย์     
9   651220109 นายธวัฒน์ชัย ถมเมืองปัก     
10   651220110 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ     
11   651220111 นางสาวเอมมิกา รุกขชาติ     
12   651220112 นางสาวนราพร ฤทธิ์กระจาย     
13   651220114 นางสาววริศรา จันทจร     
14   651220115 นางสาววาสนา -     
15   651220116 นางสาววราภรณ์ ประทุมพร     
16   651220117 นางสาวสุภาพร นครจันทร์     
17   651220118 นางสาวเพ็ญพิชชา ภาสกรหิรัญ     
18   651220119 นางสาวชลธิชา แก้วใน     
19   651220120 นายรัชชานนท์ แป้นปั้น     
20   651220121 นางสาวแว่นทิพย์ ฉุนฉ่ำ     
21   651220122 นางสาวกิริยา เขตประทุม     
22   651220123 นายพชา เนยน้อย     
23   651220124 นางสาวศรัณย์พร เพชรรัตน์     
24   651220125 นางสาวธัญย์ชนก ไชยธงรัตน์     
25   651220126 นางสาวนฤมล คงหาญ     
26   651220127 นายนราวิชญ์ สีจาง     
27   651220128 นายพชรพล เเซ่เจีย     
28   651220129 นางสาวจามร จั่นจีน     
29   651220130 นางสาวPan Mingming     
30   651220131 นายChen Junting     
31   651220132 นางสาวDUAN LIDAN