มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6512203   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651220301 นางสาวจันทนา ดีสุข     
2   651220302 นางสาวจิรัชยา สุภารัตน์     
3   651220303 นางสาวเรนิตา มุ่งกลางหาม     
4   651220304 นางสาวสุภาวดี วงษ์คำ     
5   651220305 นางสาวพิมพ์พลอย แก้วสะแสน     
6   651220306 นางสาวซอ -     
7   651220307 นางสาวเกษกัญญา ผิวบาง     
8   651220308 นางสาวมุธิตา ไชยรัมย์     
9   651220309 นางสาวณัฐภัทร อันยงค์     
10   651220310 นายชัยมงคล ศรประสิทธิ์     
11   651220311 นางสาววาสนา กลิ่นคูณ     
12   651220312 นายศุภกร คำอ้าย     
13   651220313 นายพิสุทธิศักดิ์ อินทรชิต     
14   651220314 นางสาวกิตติยา เจียมพรมราช     
15   651220315 นางสาวรัชตะวัน วงษ์คำ     
16   651220316 นายนิธิพนธ์ ศรีสด     
17   651220317 นางสาวชาลิสา ไพรสิงห์     
18   651220318 นางสาวชัชฎาภา หม่องสา     
19   651220319 นางสาวกันยกรณ์ เกษหอม     
20   651220320 นางสาวเบญญาวรรณ ดำทรัพย์     
21   651220321 นางสาวชลณิชา วิราพร     
22   651220322 นางสาวลภัสรดา ทองคำ     
23   651220323 นายอติชาติ สามงามเสือ     
24   651220324 นายยศภัทร เชอมึกู่     
25   651220325 นายณรงค์ศักดิ์ เครือยิ้ม     
26   651220326 นางสาวสุวณีย์ บัวพรม     
27   651220327 นางสาวธนาพร เจริญศิลป์     
28   651220328 นายปรมัตถ์ อินทร์จับ     
29   651220329 นางสาวจีราพร นาคศิริกุลชัย     
30   651220330 นางสาวซารีนี ทิลา     
31   651220331 นางสาวฉัตรแก้ว ศักดิ์เจริญชัยกุล     
32   651220332 นายภูริทัต หล้าอุป     
33   651220333 นายณภัทร ศักดิ์บูรณาเพชร     
34   651220334 นางสาววิจิตรา นารีรักษ์     
35   651220335 นายภัชสุ อ่วมสถิตย์     
36   651220336 นายณัฐศักดิ์ สมสายฝน     
37   651220337 นางสาวกัญญาณัฐ เหล็กป้อ     
38   651220338 นายนภัทรพล สีบำรุงสาสน์     
39   651220339 นายกิตติพงษ์ ยิ้มละมัย     
40   651220340 นางสาวกวินธิดา ทุ่งโพธิ์ตระกูล     
41   651220341 นางสาวเสาวณี ลุนลา