มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6512204   สาขาวิชา การพัฒนาสังคม

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651220401 นางสาวนฤมล ลินพ่อค้า     
2   651220402 นางสาวศิริวรรณ มาน้อย     
3   651220403 นายปิยวัช ศรีเดช     
4   651220404 นางสาวนภัสกร ป้องกัน     
5   651220405 นางสาวสุจิตตรา พุ่มทอง     
6   651220406 นางสาวผกาวดี บัวเข็ม     
7   651220407 นางสาวสุวรรณา หอมรื่น     
8   651220408 นางสาวอริสรา ดวงตา     
9   651220409 นางสาวชลธิชา เสาร์ประโคน     
10   651220410 นางสาวสิริวัฒนา ถมทอง     
11   651220411 นางสาวเพ็ญพิชชา จันพลับ     
12   651220412 นางสาวบุษกร อ่วมสถิตย์     
13   651220413 นางสาวไพเราะ เพ็ญวิจิตร     
14   651220414 นายภัทรดนัย อินทรเกษม     
15   651220415 นางสาวอาริษา ดำทรัพย์     
16   651220416 นายศุภกร ชาวนาราช     
17   651220417 นายจีรศักดิ์ พวงมาลัย     
18   651220418 นางสาวณัฐณิชา ยาดี     
19   651220419 นายพงศกร คำฟู     
20   651220420 นายนิติพงษ์ เเย้มโกเมน     
21   651220421 นายยศวรรธน์ สิงห์รอ     
22   651220422 นายรัตนพล ขาวทุ่ง     
23   651220423 นางสาวนิตยา สาแช     
24   651220424 นางสาวทัศนีย์ ครองทรัพย์     
25   651220425 นางสาวภัคจิรา คงเมือง     
26   651220426 นายนัทธพงศ์ วรรณวงค์     
27   651220427 นางสาวพัชราภา มีโพธิ์     
28   651220428 นางสาวปาณิษา พุ่มไสว     
29   651220429 นางสาวณัฐพร แสงแก้ว     
30   651220430 นางสาวรักษิณา บังหลวง     
31   651220431 นายเมธิสธเนศ พันสีนาค     
32   651220432 นางสาวกิตติพร มีศิลป์     
33   651220433 นายจีรพันธุ์ สุวรรณวงษ์     
34   651220434 นางสาวนฤมล เดโชเม็ง     
35   651220435 นางสาวอาทิตยา สีมาวงษ์     
36   651220436 นางสาวกัญญาภัค ผาเลิศ     
37   651220437 นางสาววงเดือน ศรีจันทร์     
38   651220438 นางสาวปานไพลิน จุ้ยวงค์     
39   651220439 นางสาวสุนานันท์ บึ้งซ้าย     
40   651220440 นางสาววรัญญา ศิริ