มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6512205   สาขาวิชา ภาษาจีน

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651220501 นางสาววรัญสิยา บัณฑิตย์     
2   651220502 นางสาวธัญชนก พูนใจสม     
3   651220503 นางสาวอริสรา แสงแก้ว     
4   651220504 นางสาวฐิติมา ศรีพุดตาล     
5   651220505 นางสาวสุวนันท์ นุชทรัพย์     
6   651220506 นางสาวภัทราพร ต๊ะตา     
7   651220507 นางสาวปนัดดา วงศ์บุญมาก     
8   651220508 นางสาวพรรณวษา โพธา     
9   651220509 นายวัชรพงศ์ สาริบุตร     
10   651220510 นางสาวจารุวรรณ ด่านปาน     
11   651220511 นางสาวกาลิญา อินตา     
12   651220512 นางสาวชัชฎาภรณ์ แนมเถื่อน     
13   651220513 นางสาวอทิตยา ไม่มีนามสกุล     
14   651220514 นางสาวเพชรงาม ไพโรจน์     
15   651220515 นางสาวศุภาศิตา ทวีนัน     
16   651220516 นายอภิเดช โยชนะ     
17   651220517 นางสาวภูริชา ทานะมัย     
18   651220518 นายสมัชญ์ กอสัมพันธ์     
19   651220519 นางสาวเสาวนีย์ จิตชยานนท์กุล     
20   651220520 นางสาวมริสา คำอ่อน     
21   651220521 นางสาวนัฐวิตา จันภักดี