มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6512206   สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651220601 นางสาวเพ็ญนภา อรัญคีรีไพร     
2   651220602 นางสาวชลธี ถาวร     
3   651220603 นางสาวธิดารัตน์ พุ่มทุเรียน     
4   651220604 นางสาวนัฐพร สนิทดำรงค์     
5   651220605 นางสาวละอองดาว การภักดี     
6   651220606 นางสาวอโรชา ทัสรพ     
7   651220607 นางสาวภูพิงค์ พิณเมืองทอง     
8   651220608 นายบูรชัย โสภา     
9   651220609 นางสาวปิยธิดา จุลลนันท์     
10   651220610 นางสาวรตนภรณ์ กล่ำภู่     
11   651220611 นางสาวสุวรรณา อ่วมบุญ     
12   651220612 นายธิติ เติมบุญ     
13   651220613 นางสาวธนภรณ์ จาริยะมา     
14   651220614 นางสาวพิยดา น้อยเอี่ยม