มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6512207   สาขาวิชา นิเทศศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651220701 นายรพีภัทร เพชรดำ     
2   651220702 นางสาวนพวรรณ วิจารณ์     
3   651220703 นางสาวศศิธร พิรอดรัตน์     
4   651220704 นางสาวณัฐรี นิติเกตุโกศล     
5   651220705 นายกันตวิชญ์ จันทร์เส็ง     
6   651220706 นางสาวอุมาพร บึกนันตา     
7   651220707 นายธนพัฒน์ มีมุข     
8   651220708 นายบรรณวัชร ศิริชัย     
9   651220709 นายพีรพล บัวเเก้ว     
10   651220710 นายพีรณัฐ บัวเเก้ว     
11   651220711 นายพีระพงษ์ ปรีเปรม     
12   651220712 นายณัฐวุฒิ ขอนทอง     
13   651220713 นายกัมปนาท บุญลือ     
14   651220714 นายอัฒวุฒิ จารุภาพ     
15   651220715 นายอารียะ พลซา     
16   651220716 นางสาวอรอนงค์ อิ่มเงิน     
17   651220717 นางสาวหัทยา ใจนภา     
18   651220718 นายภูวดล เสนคำวงค์     
19   651220719 นายปัณณวิชญ์ ยศปัญญา