มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6513202   สาขาวิชา เคมี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651320201 นายเกียรติศักดิ์ บุญลือ     
2   651320202 นางสาวเบ็ญจมาพร สมวาที     
3   651320203 นางสาวสุชาสินี ขันทองดี     
4   651320204 นางสาวกนกภรณ์ เข็มทอง     
5   651320205 นางสาวประภัสสร ประภาธนานันท์     
6   651320206 นางสาวทิพย์พญา แสนชมภู     
7   651320207 นายปิยะวัฒน์ จงรักไทย     
8   651320208 นางสาวเนตรนภา จันทร์จร     
9   651320209 นางสาวกัญญารัตน์ สุขยิ้ม     
10   651320211 นางสาวณัฐชยา พลับเกลี้ยง     
11   651320212 นางสาวเก็จแก้ว สิงห์จาตุรนต์