มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6513204   สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651320401 นางสาวธิติมา สกลรักษ์     
2   651320402 นางสาวอัญชิสา สำเภาทอง     
3   651320403 นางสาวนัจกร สายอิน     
4   651320404 นายกฤษชณศักดิ์ แก้วทุ่ง     
5   651320405 นางสาวมานิตา เที่ยงรัตน์     
6   651320406 นายธนภัทร บุญชู     
7   651320407 นางสาวณิชา เพชรัตน์     
8   651320408 นายดุลยฤทธิ์ ดีเมฆ     
9   651320409 นางสาวเพชราภรณ์ ยุพาพิน     
10   651320411 นางสาวเพ็ญนภา ปาโน     
11   651320412 นางสาวสิริภาภรณ์ สังวร     
12   651320413 นายวชิระวิชญ์ บดีรัฐ     
13   651320414 นางสาวอาริสา สงคุ้ม     
14   651320415 นางสาวนริศษา โพธิ์ศรี     
15   651320416 นางสาวพิมญาดา จำเนียรพล     
16   651320417 นายธนพล ถนอมสินธุ์     
17   651320418 นางสาวธนพร เจิมวงษ์     
18   651320419 นางสาวลดาวัลย์ พิมพ์ขาว     
19   651320420 นางสาวกฤติพร จันทร์ศรี     
20   651320421 นางสาวนงคราญ โสภาคย์คุณธรรม     
21   651320422 นางสาวศิริพร แดนแก้ว     
22   651320423 นางสาวปาริชาติ เกรียงไกรยุทธ     
23   651320424 นางสาวกัลยารัตน์ กิตติเดชปาสี     
24   651320425 นางสาวลลสา แซ่ม้า     
25   651320426 นางสาวจิราวรรณ สายอินทร์     
26   651320428 นางสาวญาณิศา อุ่นเมือง     
27   651320429 นางสาวอัญชลี จีนถึก     
28   651320432 นางสาวนิชาภัทร ทาระวา     
29   651320433 นายสุวิทย์ มาลามณีรัตน์     
30   651320435 นางสาวรุ้งนภา โพธิ์ไข่     
31   651320436 นางสาวกรองเเก้ว เหล่าโสด     
32   651320437 นางสาวดารัตน์นี มโนมัย     
33   651320438 นางสาวธนพรรณ จำประโคน     
34   651320439 นางสาวธิดารัตน์ จิวดี     
35   651320440 นางสาวปรวีร์ แผนดี     
36   651320441 นางสาวลักษมี พลแก้ว