มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6513205   สาขาวิชา นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651320501 นางสาวจารุวรรณ กิ่งนอก     
2   651320502 นางสาวปนัดดา เฉลิมวงค์     
3   651320503 นางสาวนภาพร ปันเรือน     
4   651320504 นางสาวเนาะปอ ไม่มีนามสกุล     
5   651320505 นางสาวพิมพ์วิมล สุทธิหิรัณยะกุล     
6   651320506 นางสาวปราณี สงครามยศ     
7   651320507 นางสาวฐิติมาภร ภู่เกตุ     
8   651320508 นางสาวเสาวลักษณ์ ภู่เขียว     
9   651320509 นายณภัทร สุประจิตรา     
10   651320510 นางสาวกษมา พานตา     
11   651320511 นายปองภพ รูปพรม     
12   651320512 นางสาวจินตพร ธรรมสภาวกุล     
13   651320513 นางสาวกัญญารัตน์ ปานทอง