มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6513207   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651320701 นายเสฏฐวุฒิ ใจฟู     
2   651320702 นายพิชญะ ฉัตรกุล     
3   651320704 นายสัมฤทธิ์ นครพุ่ม     
4   651320705 นายรัฐกิตติ์ เลิศภัทรพงศ์กุล     
5   651320706 นายปฏิพัทธ์ ทะน้อม     
6   651320707 นายภัทรพงษ์ มีล้น     
7   651320709 นายอนุพงษ์ คำหล้า     
8   651320710 นายอรรถกร สังข์ศิริ     
9   651320711 นายกนกภูมิ จูจันทร     
10   651320712 นายนพดล จันจะนะ     
11   651320713 นายสุภณัทฐพงษ์ บุรกิจภาชัย     
12   651320714 นายวัชรพล เหลาเจริญทวี     
13   651320715 นางสาวศศิพิมพ์ ชัยยโคจร     
14   651320716 นางสาวสุธิรา ช่างประดิษฐ์     
15   651320717 นางสาวอารีญา โพธิรัง     
16   651320718 นางสาวธัญลักษณ์ ฟองเทพ     
17   651320719 นายโรดริโก้ วงค์เมืองคำ คาเบร์รา     
18   651320720 นางสาวปานทิพย์ พุตศรี     
19   651320721 นางสาวสุธาศิณี ปาละสาร     
20   651320722 นายจตุพร สงคุ้ม