มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6513208   สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651320801 นางสาวธวัลหทัย ปั๋นปิน     
2   651320803 นางสาวปาริชาติ พุ่มไสว     
3   651320804 นางสาวนลินี เพ็ญสาย     
4   651320807 นางสาวณัฐณิชา มีสุข     
5   651320808 นางสาวทรายแก้ว ภูริบริบูรณ์     
6   651320809 นางสาวรุ่งธิวา สิงห์เวียง     
7   651320810 นางสาวปวรรัตน์ ไกลถิ่น     
8   651320811 นางสาวสุรัตน์สินี ยี่ตัน     
9   651320812 นางสาวนิรชา โคตรบัว     
10   651320813 นางสาวฐิติรัตน์ -     
11   651320814 นายพงศธร สุคง     
12   651320815 นางสาวมนัสนันท์ อินใบ     
13   651320816 นางสาวธนัชชา เชื้อศรี     
14   651320817 นางสาวอชิรญา แก้วเก่า     
15   651320818 นางสาวบุษบา พิชิตปัญญา