มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6513209   สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ)

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ