มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6513210   สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651321001 นายคมสันต์ หอมนาน     
2   651321002 นายภาณุพงศ์ มาตสิงห์     
3   651321003 นายอัศม์เดช อินทชัย     
4   651321004 นางสาวศศิวรรณ จันปา     
5   651321005 นางสาวอัญชลี สีหานาม     
6   651321006 นายอธิวัชร์ โกสุมา     
7   651321007 นายเอกรินทร์ รอดพึ่ง     
8   651321008 นายธนพล อำภูธร     
9   651321009 นายชนากานต์ นาระต๊ะ     
10   651321010 นางสาวดรุณี สุรวิทย์     
11   651321011 นายภรัณยู พลจังหรีด     
12   651321012 นายรัชชานนท์ ปิยะจันทรานนท์     
13   651321013 นายธนกฤต มินภักดี     
14   651321014 นางสาวประภาวรินท์ พลับพลาทอง     
15   651321015 นายกรกช สุวรรณนำปน     
16   651321016 นายชินวัตร สำราญรื่น     
17   651321017 นายเดชาวัตร หอมจันทร์     
18   651321018 นายอดิศักดิ์ วงษ์สุวรรณ     
19   651321019 นายสุรพงษ์ เพ็งยิ้ม     
20   651321020 นายณัฐพงศ์ พลพรม     
21   651321021 นายจิรานุวัฒน์ ยุติธรรม     
22   651321022 นางสาวจินดาพร สร้อยมี     
23   651321023 นายสหรัถ ปานเทศ     
24   651321024 นางสาวภมรรัตน์ ดาทอง     
25   651321026 นายคฑาวุธ สาครการะเกด     
26   651321027 นายพุธทินันต์ พรมเนตร     
27   651321028 นายกัมปนาท เข็มทอง     
28   651321029 นายจีรพัน ชลนะ     
29   651321030 นางสาวณัฐพร บุษย์ศรีเจริญ