มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6513277   สาขาวิชา พยาบาล

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651327701 นางสาวรณพร ศรีภุมมา     
2   651327702 นายทนเดช นิลพัด     
3   651327704 นางสาวยุภาพร แสนแก้วกาศ     
4   651327705 นางสาวรัชนีกร แป้นจันทร์     
5   651327706 นางสาวศศิธร อนุสัตธรรม     
6   651327707 นางสาวหฤทัย เบ็ญจา     
7   651327708 นางสาววนิดา โต๊ะละแฮ     
8   651327709 นางสาวรัตน์ติกาญจน์ ยะสาร     
9   651327710 นางสาวภัทรวดี คุมแก้ว     
10   651327711 นางสาวศาวิกา สำราญไพบูลย์     
11   651327712 นางสาวพนิดา ถาเปียง     
12   651327713 นางสาวสรารัตน์ แสงดาวเด่น     
13   651327714 นางสาวลีลาวดี เลาหาง     
14   651327715 นางสาวเจนจิรา วงษ์ใจ     
15   651327716 นางสาวศศิธร สิงห์อนุสรณ์     
16   651327717 นางสาวนภาพร สกุลณีย์     
17   651327718 นางสาวศิริรัตน์ โคตรกุดสิม     
18   651327719 นางสาวสุพัตตรา เกิดแสง     
19   651327720 นางสาวเพ็ญนภา วิจิตรภาพ     
20   651327721 นางสาวอภิชยา ศรีเกาะ     
21   651327722 นางสาวทิพวรรณ วรศิลป์     
22   651327723 นางสาวณัฏฐา ปานฤทธิ์     
23   651327724 นายธนวัฒน์ พันธ์เกตุกิจ     
24   651327725 นางสาวอัจฉริยา ปินตา     
25   651327726 นางสาวอัจฉรา ศรีสุขสาม     
26   651327727 นางสาวอริสา แม่หละเจริญพร     
27   651327728 นางสาวรุ่งฤดี มณีนิล     
28   651327729 นางสาวสุชาวดี สีทอง     
29   651327730 นางสาวติยรัตน์ แซ่ลอ     
30   651327731 นางสาวสุลักขณา แกว่นกสิกรรม     
31   651327732 นางสาวจิรัชญา วงศ์นราพัฒน์     
32   651327733 นางสาวอภิชญา พนาพิสัย     
33   651327734 นางสาวศรวณีย์ ศรชัย     
34   651327735 นางสาววริศรา ปะละสี     
35   651327736 นางสาวพิชชาภา เกียรตินพคุณ     
36   651327737 นางสาวอังคณา ครรธมาลา     
37   651327738 นางสาวอมราพร ใจไว     
38   651327739 นางสาวอัจฉรา บุญแช่มชู     
39   651327740 นางสาวสายชล แซ่โซ้ง     
40   651327741 นางสาวนนท์ธิดา สุขแจ่ม     
41   651327742 นางสาวศุภณัฐ เหมืองสอน     
42   651327743 นางสาวเบญญาภา มาท้าว     
43   651327744 นางสาวรตา วงษ์ศรี     
44   651327745 นางสาวประภัสสร โพธิ์ศรี     
45   651327746 นางสาวษุภมาส ดิษสงค์