มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6514201   สาขาวิชา การเงิน

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651420101 นางสาวศิริมนัส ใจหงิม     
2   651420102 นางสาวกานต์ติมา นามวงษ์     
3   651420103 นางสาวชนิตา แสงเดือน     
4   651420104 นางสาวพัฒน์รวี ศรีบุญ     
5   651420105 นางสาวพัชราภา ตันจิ๋ว     
6   651420106 นางสาวสุดารัตน์ นารี     
7   651420107 นางสาวอัจฉรา แก้วสมบัติ     
8   651420108 นางสาวภัณฑิรา ตรีคำ     
9   651420110 นางสาวสุฐิชา แจ้งนิล     
10   651420111 นางสาวปริศนา แซ่ม้า