มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6514202   สาขาวิชา การตลาด

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651420201 นางสาวอภิญญา มังคะลา     
2   651420202 นางสาวดารารัตน์ โคตรภูมี     
3   651420203 นายจักรภัทร จันทร์แก้ว     
4   651420204 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีชัย     
5   651420205 นางโสริญา ทองจันทร์     
6   651420206 นางสาวดารา ลำไธสง     
7   651420207 นางสาวอุบลวรรณ อาชาพล     
8   651420208 นางสาวศุภัทรชา บัวเข็ม     
9   651420209 นางสาวศรัญญา อินทร์บัว     
10   651420210 นายสิรธีร์ ธรรมนันท์     
11   651420211 นายจิรพันธ์ ปิ่นเเก้ว     
12   651420212 นางสาวชุติกาญจน์ ชูพินิจ     
13   651420213 นางสาวรุ้งทราย ทองดอนง้าว     
14   651420214 นางสาวอลิษา อะนาวัน     
15   651420215 นายกษิดิ์เดช ชลนะ     
16   651420216 นายพิชิตพงศ์ สูนจันทร์     
17   651420217 นายกฤษฎา ศรีสวัสดิ์     
18   651420218 นายนิรวิทย์ โรจน์พัฒนกุล     
19   651420219 นางสาวภัทรพร ศิริจันทร์     
20   651420220 นางสาวอมลวรรณ มีคล้าย     
21   651420221 นางสาวกรองทอง ทองฤทธิ์     
22   651420222 นางสาวปรัทยารัตน์ สิงห์เถื่อน     
23   651420223 นางสาวพนิดา สิทธิประการ     
24   651420224 นางสาวฐิตินันท์ ต่อรัมย์     
25   651420225 นางสาวปรีดารัฐ ศาสตรา     
26   651420226 นางสาวศศิธร ดอกบัว     
27   651420227 นางสาวปภัสรา แสงอุไร     
28   651420228 นางสาวบุษยมาศ โสภี     
29   651420229 นายวิธวัช จันทร์อินทร์     
30   651420230 นายพัฒนศักดิ์ สารีบุตรดี     
31   651420231 นายธนัชกฤศ เสตะปุระ     
32   651420232 นางสาวเกศกนก รักยิ้ม     
33   651420233 นางสาวมณฑาทิพย์ ยิ้มสรวล     
34   651420234 นายสืบศักดิ์ รักษ์ชน     
35   651420235 นางสาวสุดารัตน์ แขกอ่อน     
36   651420236 นางสาวอัยชริสา จรรยาวัฒน์     
37   651420237 นายธนพล สินเสถียรสุข     
38   651420239 นายสหรัฐ รัตนพันธ์     
39   651420240 นายจิณณวัตร บุญหนัก     
40   651420241 นางสาวณัฎฐณิชา พวงงาม     
41   651420242 นายปฏิภาณ พลละคร     
42   651420243 นางสาวสุณัฐชา งามพันธ์     
43   651420244 นางสาวสุนิตา ลิ้มเลิศพงศ์     
44   651420245 นางสาวเพชรดา สถาพร