มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6514203   สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651420301 นายณัฒพงษ์ กลิ่นกระจาย     
2   651420302 นายภราดร บุญรอด     
3   651420303 นายนัฐวีร์ เอี่ยมพ่วง     
4   651420304 นายวินัย เคนทอง     
5   651420305 นางสาวศุภรัตน์ ทองอ่อน     
6   651420306 นายจีรวัฒน์ ทิลาวงค์     
7   651420307 นายธีรภัทร พรมมา     
8   651420308 นายธัมมัญญู โวหาร     
9   651420309 นายธนากร เขียวเล็ก     
10   651420310 นายธนาวัฒน์ งามวงษ์     
11   651420312 นางสาวศรีไพร ปรีจุ่น     
12   651420313 นางสาวนลัทพร เรืองวงษ์     
13   651420315 นายธนากร รัตนพรพิรุฬห์     
14   651420316 นายณัฐภัทร การะเวก     
15   651420317 นายอิสระ ชาเเดงวงษ์     
16   651420318 นายภูเบศร์ บริบูรณ์     
17   651420319 นายรัชชานนท์ บูรกิจภาชัย     
18   651420320 นายสรวิชญ์ ซองผม     
19   651420321 นายชัยนนท์ ไวทยกุล