มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6514204   สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651420401 นางสาวพชรพร เพชรทอง     
2   651420402 นางสาวธิดารัตน์ ทั่งพรม     
3   651420404 นายภูริพัฒน์ ละมูลมอญ     
4   651420405 นางสาวกัญญาณัฐ ดาวงษ์     
5   651420406 นายสิทธิพร คำภิรานนท์     
6   651420407 นางสาวอรญา ลาภเวที     
7   651420408 นางสาวจันทร์จิรา วรรณวิจิตร     
8   651420409 นายณัฐพล บุญมาก     
9   651420410 นายธนภัทร กลิ่นฉ่าง     
10   651420412 นางสาวปรัชญาวี บุญงาม     
11   651420413 นางสาววีราวรรณ บุญรอด     
12   651420414 นางสาวนภัสวรรณ ปานสุด     
13   651420415 นางสาวกฤตยา พลแก้ว     
14   651420416 นางสาวภาวิดา สินสวัสดิ์     
15   651420417 นางสาวธนาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา     
16   651420418 นางสาวณัฐชา ปรีดา     
17   651420419 นายวรพล น้ำใส     
18   651420420 นายปิยะณัฐ ปรีเปรม     
19   651420421 นางสาวรุจติกานต์ มั่นปาน     
20   651420422 นายธนสิทธิ์ สีฉ่ำ     
21   651420423 นางสาวรัตนวลี อุไรศรี     
22   651420424 นายพิชิตชัย ใจผ่อง     
23   651420425 นายพีรพัฒน์ แก้วทอง