มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6514205   สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651420501 นายธีรชัย บุญประสงค์     
2   651420502 นางสาวปิยธิดา เส็งเหี่ยว     
3   651420503 นางสาวปวีณา สุขวิพัฒน์     
4   651420504 นายวรัญญู รอบครอบ     
5   651420505 นางสาวนันทวดี มั่นเขตวิทย์     
6   651420506 นายกษิดิศ พันธุ์ณรงค์     
7   651420507 นางสาวกัญภรสุข สว่างวงศ์     
8   651420508 นางสาวพิมพาภรณ์ นิลาพันธ์     
9   651420509 นายวินัย มนัสมโนธรรม     
10   651420510 นายกิตติ ธรรมมะโสภา     
11   651420511 นายภัทรพล หอทอง     
12   651420512 นายกิตติ พรหมอินทร์     
13   651420513 นายวีรภัทร สถาพร     
14   651420514 นางสาววิภา วงษ์เขียด