มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6514206   สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651420601 นางสาวศศิวิมล ไกรสัย     
2   651420602 นางสาวศดานันท์ ขอนทอง     
3   651420603 นางสาวณัฐลินีย์ บุญเยาะ     
4   651420604 นางสาวลักษณา บัวเนียม     
5   651420605 นางสาวสิริกร นะวันทุ     
6   651420606 นายธนากร เงินสุข     
7   651420607 นางสาวสิริลักษณ์ รักษาพล     
8   651420608 นางสาวกมลวรรณ บัวขาว     
9   651420609 นางสาวพัชรพร อินเลี้ยง     
10   651420610 นางสาวฐิตินันท์ เพชรอ้อน     
11   651420611 นางสาวธัญลักษณ์ ไชยเดช     
12   651420612 นางสาวจุฑารัตน์ อยู่สบาย     
13   651420613 นางสาวดารารัตน์ คมพุดซา     
14   651420614 นางสาวมณีรัตน์ วรรณทอง     
15   651420615 นายณัฐภัทร พันธ์มี     
16   651420616 นางสาวปารวี กล่ำเจริญ     
17   651420617 นายศิวกร บุญเกษม     
18   651420618 นายวัชร วรธงชัย     
19   651420619 นางสาวณัฐธิดา จันทะวงษ์     
20   651420621 นายธันวา ผาสุกสถิตพร     
21   651420623 นายศิริขัย เหมือนทิม     
22   651420624 นายธิราช ไกรเพิ่ม     
23   651420625 นายชนกนันท์ อินต๊ะ     
24   651420626 นายวรนาท สรรพศรี     
25   651420628 นายชิษณุพงศ์ เงินทอง     
26   651420629 นางสาวชลลดา อยู่กรัด     
27   651420631 นายวีรภัทร ธงฉัตร     
28   651420632 นายชัยธวัช น้อยศรีพันธ์     
29   651420633 นางสาวพรวิมล ขาดรัมย์     
30   651420634 นางสาวเปมิกา สินสวัสดิ์     
31   651420636 นางสาวกนกกาญจน์ กุลวิเศษ     
32   651420637 นางสาวนันทิชา มหิงษา     
33   651420638 นางสาวชลธิชา คล้ายเดือน     
34   651420639 นางสาวบุลากร เก่งสาริกิจ     
35   651420640 นางสาววราภรณ์ แปลลา     
36   651420641 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จิรวัฒน์สุนทร     
37   651420642 นายอธิวัฒน์ ทัพชุมพล