มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6514207   สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651420701 นายธนภัทร โพธิมูล     
2   651420702 นายณัฐพงศ์ แปลงชาติ     
3   651420703 นางสาวศิริภัสสร อุ่นคำ     
4   651420704 นางสาวณิชกานต์ บุตรเกตุ     
5   651420705 นางสาวการะเกตุ ผดุงญาติ     
6   651420706 นายอภิวรรธน์ แสงเมล์     
7   651420707 นายกิตติพัทธ์ อินปา     
8   651420708 นางสาวปิยดา สดใส     
9   651420709 นางสาวสุพรรษา ไขศรีมน     
10   651420710 นางสาวจิณณา ม่วงมา     
11   651420714 นางสาวภัทราพร บุญเพชร     
12   651420715 นางสาวอารีย์ โสวิสัย     
13   651420716 นางสาวสุกฤตา อินเลี้ยง     
14   651420717 นางสาวณัฎฐณิชา พันลาพ     
15   651420719 นายเจษฎา พูลสวัสดิ์     
16   651420720 นางสาวสิริมา แสงศักดิ์     
17   651420721 นายพันธกานต์ วงษ์สุวรรณ     
18   651420722 นางสาวช่อฟ้า ประเสริฐผล     
19   651420723 นางสาวชุติมา สุขคำ     
20   651420725 นางสาวนุชจรี เพียนหลำ     
21   651420726 นางสาวศศิธร หล้ามะโน     
22   651420727 นายพงศ์พิพัฒน์ สมเนตร     
23   651420728 นายไชยัญ ไชยัญโต     
24   651420729 นางสาววัชรียา นพไธสง     
25   651420730 นางสาวสิรินทรา วระชินา     
26   651420731 นายรัชชานนท์ สืบวงรอด     
27   651420732 นางสาวมลฑิฌา ถึงสุข     
28   651420733 นายนพรัตน์ เข็มเพ็ชร     
29   651420734 นางสาวตรีสรา ใจแสน     
30   651420735 นายณัติธนา มิ่งสกุล     
31   651420736 นางสาวดา -     
32   651420737 นายสกนธ์ วจีสัจจะ     
33   651420738 นางสาวอาริยา ปานเกตุ     
34   651420739 นายนวพล สินทอง     
35   651420740 นายจีรวัฒน์ เกษมสุข     
36   651420741 นางสาววรรณนิสา อ้นเกษ     
37   651420742 นางสาวธันยพร วิยะกัน