มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6514301   สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651430101 นางสาวสิริวิมล เทียนชัย     
2   651430102 นางสาวศศิวิมล แฝงสูงเนิน     
3   651430103 นายภาณุพงษ์ มูลเมือง     
4   651430105 นายภัทรวิทย์ รอดงาม     
5   651430106 นางสาวกฤษณา จีนเพชร     
6   651430107 นายวสันต์ สมสะอาด     
7   651430108 นางสาวมัลลิกา แตงอ่อน     
8   651430109 นางสาววรรณภา รอดเขียว     
9   651430110 นางสาวพิมพธู เดชสังข์     
10   651430111 นายสุรศักดิ์ คำหมาย     
11   651430112 นายธนัทเสฏฐ์ เศรษฐโชติเดชา