มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6515201   สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651520101 นางสาวเมขลา อัครวงค์     
2   651520102 นางสาวอชิรญา สีนอ     
3   651520103 นางสาวนิตยา ดาหา     
4   651520104 นางสาวรัตนาภรณ์ ชิว     
5   651520105 นางสาวกมลรัตน์ ศรีฉ่ำ     
6   651520106 นางสาวสุจิตรา ศิริปรุ     
7   651520107 นางสาวอรัญญา วงศ์บุญมา     
8   651520108 นายเฉลิมเกียรติ ปิ่นรัตน์สุวรรณ     
9   651520109 นางสาวยศวิมล โมลาลาย     
10   651520110 นางสาวนิจจารีย์ วรนาม     
11   651520111 นางสาวชัชญา ด้วงหอม     
12   651520112 นางสาวศิริลักษณ์ คำนึงครวญ     
13   651520113 นางสาวโยษิตา เหมือนฤทธิ์     
14   651520114 นางสาววาสินี กลิ่นรอง     
15   651520115 นางสาววรรณภา ทาดวงตา     
16   651520116 นางสาวสุจิตรา ถาวร     
17   651520117 นายศราวุธ ล่าชัย     
18   651520118 นางสาวบัณฑิตา เกิดพงษ์     
19   651520119 นางสาวศิรประภา เข็มอุดร     
20   651520120 นางสาววิยะดา แผ่ทอง     
21   651520121 นางสาวจิระนันท์ มณีเขียว     
22   651520122 นางสาวสุภาวดี ทวีบุตร     
23   651520123 นางสาวสุมินตรา นิ่มลพ     
24   651520124 นางสาวปราญชลี เหมือนโพธิ์     
25   651520125 นางสาวปพิชญา เงินเมือง     
26   651520126 นางสาวศศิวรรณ คงหาสุข     
27   651520127 นายนาวิน บุญศรี     
28   651520128 นางสาวศรสวรรค์ พรไธสง     
29   651520129 นางสาวนันทนา สุขเกษม     
30   651520130 นางสาวปาริตา จินดาธนาคม     
31   651520131 นางสาวณัฐธิดา ปิ่นเพชร     
32   651520132 นางสาวปิ่นมณี กันเดิน     
33   651520133 นางสาวพอนนภัส ราชเทียร     
34   651520134 นางสาววราภรณ์ ดียิ่ง     
35   651520135 นางสาวปลายฟ้า เจียมพลับ     
36   651520136 นางสาวมณีวรรณ โมลาลาย     
37   651520137 นางสาวกาญดา ฉวีทอง     
38   651520138 นางสาวลักษิกา เครื่องต้น     
39   651520139 นายศุภกิตติ์ หาญทอ     
40   651520140 นางสาวจินดาหรา โพธิ์ศรี     
41   651520141 นางสาวดุษณียา ฮาบิบ     
42   651520142 นางสาวอังวณา มาลาหอม     
43   651520143 นายชูศักดิ์ สีหบุตร     
44   651520144 นายนัฏฐวัฒน์ นุ่มน่วม     
45   651520145 นางสาวอมลรัก มโนมัย     
46   651520146 นางสาวสุภัสสร ปราสาร     
47   651520147 นางสาววรรณกร สวนทอง     
48   651520148 นางสาวชุติภา บุญประเสริฐ