มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6515301   สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651530101 นางสาวธนพร ผุยพอกสิน     
2   651530102 นางสาวสุจิรา ใจสว่าง     
3   651530103 นางสาวชโลธร เสือดำ     
4   651530104 นายธีรศักดิ์ น้ำใส     
5   651530105 นางสาวชรัญย์ทร หิรัญญาพร     
6   651530106 นางสาวมัฑนา เอี่ยมอ่ำ     
7   651530107 นางสาวพรชลิตา ดวงสลัก     
8   651530108 นางสาวพรไพลิน จันทร์โสภา     
9   651530109 นางสาวชนาพร ชาตรีวัชระ     
10   651530110 นางสาวโสภา ชลประทาน     
11   651530111 นางสาวฐิตารี อมรโชติพันธ์     
12   651530112 นางสาววรรัตน์ บำรุงศรี     
13   651530113 นางสาววิลาสินี กุลมาลา     
14   651530114 นางสาวเมธาพร สิงคำโล     
15   651530115 นางสาวภรีมลดา พันธุรัตน์     
16   651530116 นางสาววนิสรา กาฮือ     
17   651530117 นางสาวพิมพ์พิมล อุ่นละม้าย     
18   651530118 นางสาววราภรณ์ ทองกล่ำ     
19   651530119 นางสาวลลนา จูด้วง     
20   651530120 นางสาวนฤมล อินคำพร     
21   651530121 นางสาววิยะดา โยชนะ     
22   651530122 นางสาวมาริสา คงเทพ     
23   651530123 นางสาวจันทร์ทิพย์ งามเสริฐ