มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6516201   สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651620101 นางสาวเกศินี คำสุข     
2   651620102 นางสาวชลธิชา เกิดพงษ์     
3   651620103 นางสาวสุพิชชา เมืองกระจ่าง     
4   651620104 นางสาวนาตยา ภูพนาแสง     
5   651620105 นายธนากร เอี้ยงเถื่อน     
6   651620106 นางสาวกุลจิรา เพื่อปฐพี     
7   651620107 นายธนากร หลวงแก้ว     
8   651620108 นางสาวธีรดา วจีสัจจะ     
9   651620109 นางสาวชุติมา โอนทอง     
10   651620110 นางสาวอมรรัตน์ เกณฑ์สาคู     
11   651620111 นายภูมิพัฒน์ ภูจำเนียร     
12   651620112 นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชรไทย     
13   651620113 นางสาวเกศนี ดีประสิทธิ์     
14   651620114 นางสาวเวสิยา เสมอพิทักษ์     
15   651620115 นายปฏิภาณ ประพุทธา     
16   651620116 นายชัยภัทร ระงับจิตต์     
17   651620117 นางสาวทิพย์สุดา ป้องเกษม     
18   651620118 นางสาวหทัยรัตน์ แสนทวีสุข     
19   651620119 นางสาวชลธิชา อำพันธ์     
20   651620120 นายสุทธวีร์ อ่อนลมูล     
21   651620121 นางสาวปิยวรรณ ปานพรหม     
22   651620122 นางสาววรรณวนัช ชมภูศรี     
23   651620123 นายลัทธพล วงษ์วิกย์กรณ์     
24   651620124 นางสาวสุภัควดี วงษ์ศรีแก้ว     
25   651620125 นายกฤษณะ จักรอินทร์     
26   651620126 นางสาวศุภานัน เกษี     
27   651620127 นางสาวจีรนุช เที่ยงธรรม     
28   651620128 นางสาวสุธินี เขม้นเขตรวิทย์     
29   651620129 นางสาวกาญจนา คำสุข     
30   651620130 นางสาวฐานิสา ผลาผล     
31   651620132 นางสาวพัชชา จบหิมเวศน์     
32   651620133 นางสาวพจนา เล็กกลิ่น