มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6516202   สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651620201 นางสาวธิดารัตน์ ทองแดงสี     
2   651620202 นางสาวปัทมา สังฤทธิ์     
3   651620203 นางสาวบุญยานุช หอมหวล     
4   651620204 นายชญานนท์ ถมทอง     
5   651620205 นายณัฐวัฒน์ จันทร์ยิ้ม     
6   651620207 นางสาวญาณพัฒน์ บุญมี     
7   651620208 นางสาวศิริลักษณ์ จันทรดวง     
8   651620210 นายทักษิณ ยิ้มพะวัน     
9   651620211 นางสาวศศิกาญจน์ ใจกว้าง     
10   651620212 นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว     
11   651620213 นายนฤพนธ์ จันทร์แย้ม     
12   651620214 นายรัชชานนท์ สิทธิเขต     
13   651620215 นางสาวณัฐพร มูลเมือง     
14   651620216 นางสาววรัญญา เพ็ญศรี     
15   651620217 นางสาวรุ่งทิวา ยิ่งชูชื่น     
16   651620218 นายภูธเนศ นาคประเสริฐ     
17   651620219 นางสาวศวรรยา อ่วมเกิด     
18   651620220 นางสาวอภิสรา จอมสวรรค์     
19   651620221 นางสาวธิดารัตน์ ครรธมาลา     
20   651620222 นายศราวุธ จะรุมเครือ     
21   651620223 นางสาวรุจีรัตน์ ขำเส็ง     
22   651620224 นางสาวสุประวีณ์ ธนสมสวัสดิ์     
23   651620225 นายจานห๋อ แซ่เติ๋น     
24   651620226 นางสาวนันธกานต์ สัตตะนาโค     
25   651620227 นางสาวธมลวรรณ สร้างนานอก     
26   651620228 นายโองการ คงพารา     
27   651620229 นางสาวรุ่งอรุณ กลิ่นหอม     
28   651620230 นางสาวมาลัยพร ศิริ     
29   651620232 นางสาวแอนนา ทองหล่อ     
30   651620233 นายเกียรติภูมิ ตันแก้ว     
31   651620234 นายชัยเชษฐ์ ศรีวิหค     
32   651620235 นายพัชรวัฒน์ อรรถสารสิริโชติ