มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6517201   สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651720101 นายอาทิตย์ คมขำ     
2   651720102 นายวิวัฒน์ เอมทอง     
3   651720103 นายภานุวัฒน์ โพธิ์หวี     
4   651720104 นายปฎิพัทธ์ ม่วงไม้     
5   651720105 นายปฎิภาณ มานะที     
6   651720106 นายพิพัฒน์ อ้นวิจิตร     
7   651720107 นายภานุพงษ์ แก้วแดง     
8   651720108 นายเกียรติศักดิ์ สิริสิงห์     
9   651720109 นายจีรพันธ์ ศรีสวัสดิ์     
10   651720110 นายกิตติพนธ์ เชาว์วิวัฒนากุล     
11   651720111 นายศุภกฤต มาลัย     
12   651720112 นางสาวจิราวรรณ รอดแก้ว     
13   651720113 นายอวิรุทธ์ โปร่งเกษม     
14   651720114 นายณัฐภัทร ขำปาน     
15   651720115 นายบังไพร ศรีราพัฒฑ์     
16   651720116 นายอนุชา แสงประเสริฐ     
17   651720117 นางสาวกมลรัตน์ รุ่งสว่าง     
18   651720119 นายธนภัทร ทิพย์เคลือบ     
19   651720120 นายนพพร บัวทอง     
20   651720121 นายวิษณุ ซ่อนกลิ่น     
21   651720122 นายภัทรพล ทวีผล     
22   651720124 นายอมรชัย วันนา     
23   651720126 นายปฏิพัทธ์ คล่ำเงิน