มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6517202   สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงาน

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651720201 นายณภัทร อ้ายม๊อก     
2   651720202 นายพิชัย หอมจันทร์     
3   651720203 นางสาวปิยะพร โล่ตระกูล     
4   651720204 นายสรายุทธ ศรีเดช     
5   651720205 นายพีรภัทธ์ สุภาโท้     
6   651720206 นายชาตรีฑ์ อินทร์โพธิ์     
7   651720208 นางสาวผกามาศ พรหมอุทัย     
8   651720209 นายอดิศร หมอกมุงเมือง     
9   651720210 นายฉัตรชัย อาจยิ่งยง     
10   651720211 นายศรัณย์ เศวตกุญชร     
11   651720212 นายพิระพัคส์ การะภักดี