มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6517203   สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651720301 นางสาวสวรรยา ขนานเยี่ยม     
2   651720302 นางสาวพิมพ์ สุขเจริญ     
3   651720303 นางสาวพัชรา พิลึก     
4   651720304 นายวิภพ เงินยางแดง     
5   651720305 นางสาวศุภมาส เป็งโรจน์     
6   651720306 นางสาวนภาพร แสนพรม     
7   651720307 นายเจษฎา มีสุวรรณ     
8   651720308 นางสาววรรณภา สุมังคละ     
9   651720309 นางสาวสร้อยสุดา แดนจันทึก     
10   651720310 นายพันธุ์ศิลป เทพพรพิทักษ์     
11   651720311 นายกัมพล วงค์ชมภู     
12   651720312 นางสาวจุฑามณี แสนกาสา     
13   651720313 นายอภิชัย มหาไชย     
14   651720314 นายวรากร ศรีสมุทร์