มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6517204   สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651720401 นายจิตรเทพ แย้มปั้น     
2   651720402 นางสาวธิดารัตน์ หนองหลวง     
3   651720403 นายปรัชญา ทองตา     
4   651720404 นายศราวุธ นาคูณ     
5   651720405 นายธีรศักดิ์ ทองอัญชา     
6   651720406 นางสาวมลิวัน สายธะนู     
7   651720407 นายกิตติศักดิ์ อินทพงษ์     
8   651720408 นายวรพรต เย็นใจ     
9   651720411 นายภูมิมินทร์ ทองสุขดี     
10   651720412 นายณัฐวุฒิ ลักษณะมีศรี     
11   651720414 นายพลวัต มังกร     
12   651720415 นายธนธรณ์ แก้วละมูล     
13   651720416 นายณครินทร์ กาเพ็ชร     
14   651720417 นายพรชัย อุดมศรี     
15   651720418 นางสาวศิริรัตน์ เดชะผล     
16   651720420 นางสาวขวัญจิรา สิงห์ลอ     
17   651720421 นายนนทภัส อินทร์เพ็ญ     
18   651720422 นางสาวรัตนาพร เมฆชะอุ้ม     
19   651720423 นางสาวกุญรัตน์ เย็นศิริ     
20   651720424 นายธเนตร มินทร