มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6517205   สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ