มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6517301   สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651730101 นายโสภณวิชญ์ เรืองจรัส     
2   651730102 นายณัชภุชิสส์ ทองขันธ์     
3   651730103 นางสาวชลิดาภรณ์ ลีจ้อย     
4   651730104 นายพิชชากร สุภาพ     
5   651730105 นายธรรณธร ติณะคัด     
6   651730106 นายวิศิษฐ์ แสนหาญ     
7   651730107 นายธนกฤต ใจแสน     
8   651730108 นายอนิรุธ อยู่เย็น     
9   651730109 นายนนทภูมิ แสงทอง     
10   651730110 นายจักรภัทร แซ่จ้าง     
11   651730111 นายณัฐศักดิ์ ดอยสกุลไกร     
12   651730112 นายรัชชานนท์ เรืองมาลัย     
13   651730113 นายภูมิพัฒณ์ ประไพร     
14   651730114 นายสุริยา วิชาชัย     
15   651730115 นางสาวภิรมย์พร สวรรค์     
16   651730116 นายสหภาพ เจียมศักดิ์     
17   651730117 นายบูรพา ปัตถา     
18   651730118 นายจิระนันท์ ทองนุช     
19   651730119 นายวรภูมิ บัวบาน     
20   651730120 นายศศิกานต์ พิมโซ     
21   651730121 นายศุภกร กระต่ายทอง     
22   651730122 นายสุเมธ ทะนันชัย     
23   651730123 นายเศรษฐยุส พงษ์โชติอานนท์