มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6517302   สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651730205 นายภาคีไนย ประเสริฐอำนวย