มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6518201   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651820101 นางสาวกุลธิดา เทพแสน     
2   651820102 นางสาวพัชราภรณ์ บนดิน     
3   651820104 นางสาวกุลกานต์ สารนาถคงทอง     
4   651820105 นายบุลิน รุ่งแจ้ง     
5   651820106 นางสาวพรชิตา จันแดง     
6   651820107 นางสาวนฤมล เวียงวิเศษ     
7   651820108 นางสาวสุธาสินี ถนอม     
8   651820109 นายธนกฤต แสนคง     
9   651820110 นางสาวนภสร วังสงฆ์     
10   651820111 นางสาวทัชชกร อินเทียน     
11   651820112 นางสาวกนกภรณ์ นนท์แก้ว     
12   651820113 นางสาววณิชชา ชุติหิรัญกุล     
13   651820114 นายไพรัช ภิญโญวัย     
14   651820115 นางสาวลลิตา จันแดง     
15   651820116 นายอำพล มั่นกสิกรรม     
16   651820117 นางสาวพรจิรา จับใจ     
17   651820118 นายชัยสิทธิ์ มั่นวิง     
18   651820119 นางสาวอาริยา อินทรโชติ     
19   651820120 นายวริศ ใจดี     
20   651820124 นางสาวศุภจิรา จันพุฒ     
21   651820125 นางสาวชนาภา ปัญญา     
22   651820126 นางสาวนิชากร บุญเปรม     
23   651820127 นางสาวชญานิศ โยทะยาน     
24   651820128 นางสาวพิมลดา จูจันทร     
25   651820129 นางสาวกัญญารัตน์ บัวสร้อย     
26   651820130 นายธีธัช สุจารีย์     
27   651820131 นายสมเจตน์ ใยย้อย     
28   651820133 นายณัฐพงษ์ พูลทวี     
29   651820134 นายอาทิตย์ เชื้อวงษ์     
30   651820135 นางสาวนิรมล อุปนันชัย     
31   651820138 นายภิญโญ ปานนุ่ม     
32   651820140 นายวุฒิพงษ์ โยธมาศ     
33   651820141 นางสาวธมนวรรณ เหมือนนามอญ     
34   651820142 นางสาวนิภาพร นารอด     
35   651820143 นายกฤษณพงศ์ เพิ่มพูล     
36   651820144 นายชัยวัฒน์ สำเรียงรัมย์     
37   651820145 นางสาวกัณฐิกา พะสะภาค     
38   651820146 นางสาวธันย์ชนก พลอยงาม