มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6518202   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651820201 นางสาววรลักษณ์ ศรีภุมมา     
2   651820202 นางสาวสุรีย์นิภา ปั้นปลือ     
3   651820203 นางสาวสุนิษา นิ่มคำ     
4   651820204 นางสาวจิตลัดดา ชมพิพัฒน์     
5   651820205 นางสาวปุณยาพร แช่มชื่น     
6   651820207 นายพิชิตพงษ์ ฉิมสุพร     
7   651820210 นางสาวธัญญรัตน์ อู่ไทย     
8   651820211 นางสาวปภิญญา กันทา     
9   651820212 นายนิวิฐ คมขำ     
10   651820213 นางสาวพรรณทิภา บุญใจรัก     
11   651820214 นางสาวนวลพรรณ ตระกูลพนาดร     
12   651820215 นายทินกฤต สาลีจันทร์     
13   651820216 นางสาววรินทร์ลดา ทามแก้ว     
14   651820217 นายณัฐวุฒิ กล่ำเจริญ     
15   651820218 นางสาวรุ่งทิพย์ พาโพธิ์     
16   651820219 นางสาวภิญญดา พันธุ์โต     
17   651820220 นางสาวกานต์พิชชา ทองอ่อน     
18   651820221 นางสาวกันยา เทียนแจ่ม     
19   651820222 นางสาวกิตติมา ธนทรัพย์วารี     
20   651820223 นางสาวณัฐธยาน์ มั่นแก้ว     
21   651820224 นางสาวธัญชนก รื่นรวย     
22   651820225 นางสาว สุนิษา กลิ่นบัว     
23   651820227 นายวีรภัทร วงค์จาย     
24   651820228 นายกิตติศักดิ์ นวลงาม     
25   651820229 นางสาวณัฐณิชา ใจงาม     
26   651820230 นางสาววริษฐา เกษี     
27   651820231 นางสาวเปรมกมล โทนสังข์อินทร์     
28   651820232 นางสาวลภัสรดา แตงอ่อน     
29   651820233 นางสาวนลิน ดิษกร     
30   651820235 นางสาวกันยา สู่สุข     
31   651820237 นางสาววิภาวรรณ รื่นรวย     
32   651820238 นายศิวกร มั่นกิจ     
33   651820239 นายวีระพล เรื่อศรีจันทร์     
34   651820240 นางสาวมุทิตา พลูศรี     
35   651820241 นายไพรวรรณ์ แสนทอน     
36   651820242 นายศุภกานต์ ศรีม่วง