มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6518203   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651820301 นางสาววิราวรรณ ท่องเเจ่ม     
2   651820302 นางสาวอภิญญา กล้าหาญ     
3   651820304 นางสาวสุทธิดา ทามี     
4   651820305 นางสาวพรรณนิภา วารี     
5   651820306 นายวริศ วิวรรธน์ตระกูล     
6   651820307 นางสาวทัศนีย์ เวฬุวนารักษ์     
7   651820308 นางสาวสุรภา อรรถสิงห์     
8   651820309 นายรัชชานนท์ ทั่งทอง     
9   651820310 นายศิวพงษ์ ทุมฉิมพลี     
10   651820311 นายธราดล เปรมบุญ     
11   651820312 นางสาวสุธินันท์ ขำสุวรรณ     
12   651820313 นางสาววิมพ์วิภา ศรัทธานนท์     
13   651820314 นายณัฐพนธ์ ฉิมสุข     
14   651820316 นางสาวปิ่นวิมล คำมิ่ง     
15   651820317 นายทินภัทร ช่างด้วง     
16   651820318 นางสาวกมลวรรณ จันแดง     
17   651820319 นางสาวสุกัญญา สีแดง     
18   651820321 นายสรศักดิ์ อินทพงษ์     
19   651820322 นางสาวอรวรรณ อูปแก้ว     
20   651820323 นายไพฑูล แนวทัศน์     
21   651820324 นางสาวปิ่นเพชร สุขเจริญ     
22   651820325 นางสาวชุติมา ตันกาบ     
23   651820326 นางสาวแพรวพรรณ แซ่ลี้     
24   651820327 นายปุญญพัฒน์ อุทา     
25   651820328 นางสาวมิรากานต์ กิติวรรณ์     
26   651820329 นายพงศพัส จันทร์สามเรือน     
27   651820330 นางสาวสุฐาภรณ์ อิ่มหมี     
28   651820331 นางสาววิลาวัณย์ พิมพ์สวรรค์     
29   651820332 นางสาวเกวลิน เหล่ารอด     
30   651820333 นางสาวบุษยมาส ขลิบทอง     
31   651820334 นายคมกฤตษ์ ฉลาดธัญกรณ์     
32   651820335 นางสาวจิรัชญา พยุหะ     
33   651820336 นางสาวณัฐกุลพร จับแสงจันทร์     
34   651820337 นายพรสวรรค์ เครื่องต้น     
35   651820338 นายรัตนภูมิ เลิศล้ำ     
36   651820339 นายพศวัต กันยะมูล