มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6523301   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ