มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6524201   ภาคกศ.บป. (กำแพงเพชร) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   652420101 นางสาวมณีรัตน์ แก้วคล้าย     
2   652420102 นายกฤษฎา นาคโควงษ์     
3   652420103 นางสาวศุภิสรา ดอนม่วง     
4   652420104 นายปณุพงศ์ เลียบคง     
5   652420105 นางสาวจุฑารัตน์ เรืองเดช     
6   652420106 นางสาวณิชารัตน์ บัวเผือก     
7   652420107 นางสาวแก้วกมล นาคปนคำ     
8   652420108 นายพงศ์ศิริ โพธิ์ทอง     
9   652420109 นางสาวสุทธิกานต์ อิ่มมาก     
10   652420110 นางสาวโสภิญญา เปรมปรี     
11   652420111 นางสาวเพ็ญพักตร์ เกิดพงษ์     
12   652420112 นางสาวจิรวรรณ เหมราช     
13   652420113 นางสาวนิภา ไพรเเสงทอง     
14   652420114 นางสาวเบญจรัตน์ โกทันย์     
15   652420115 นางสาวสุจิตรา วิวะโค     
16   652420116 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์จันทร์